Verkoopvoorwaarden

Achternaam : Grailly
Voornaam: Jean-Pierre
Adres: Rue du village 69 5310 Noville-sur-Mehaigne
E-mailadres: aupamagroup@icloud.com
Telefoonnummer: 0474 50 64 26
BTW-nummer: BE 0655.554.308

Bescherming tegen consumptie : 

De consumptie van alcoholische dranken tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind.

De verkoop van alcohol is verboden aan personen jonger dan 18 jaar.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Drink met mate.


Artikel 1: Toepassingsgebied


 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op
 - alle verkopen gesloten door Aupama l'épicerie, Rue du village 69 5310 Noville sur Mehaigne, met ECB-nummer BE 0655 554 308 (hierna "de Verkoper" genoemd)
 - niet-professionele kopers (hierna "de Klant" genoemd), die verklaren over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken, in eigen naam of voor rekening van een derde,
 - die de voedingsproducten (hierna te noemen "het (de) Product(en)") willen kopen die te koop worden aangeboden
 - op de website https://www.aupama.be (hierna "de Site" genoemd).

 

Artikel 2: Producten


 De Producten worden op de site te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De Klant heeft steeds de mogelijkheid om via e-mail of telefonisch bijkomende informatie te verkrijgen. De presentatie van de Producten is dus niet bindend voor de Verkoper en vormt geen aanbod in de zin van het burgerlijk recht.
 De foto's, schema's, tekeningen of videofilms ter illustratie van de Producten zijn niet contractueel bindend. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.
 Productaanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt. Levertijden worden alleen ter informatie gegeven.  In het geval dat een Product niet beschikbaar is na registratie van de bestelling, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant binnen de acht dagen per e-mail te verwittigen en de wachttijd voor verzending van het bestelde Product aan te geven. De Klant kan de Verkoper dan per e-mail vragen om de bestelling te wijzigen of te annuleren (het Product in kwestie wordt dan binnen 30 dagen per bankoverschrijving terugbetaald). De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele boetes voor betalingsachterstand of annuleringsvergoedingen.

 

Artikel 3: Prijzen


 De toegepaste prijzen zijn deze die van kracht zijn op de Site op het moment van de registratie van de bestelling. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.
 De prijs van elk Product wordt uitgedrukt in euro (€), inclusief alle taksen. Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding van de vermelde prijs voor het gekozen Product.
 Deze prijs omvat niet de verzend- en leveringskosten, die extra aan de Klant worden gefactureerd tegen het tarief dat van toepassing is op de dag van de bestelling (tenzij speciale voorwaarden worden vermeld op de site).
 De definitieve prijs, uitgedrukt inclusief alle taksen en heffingen, wordt vermeld op de bestelbon die door de Verkoper wordt verstuurd. De betaling wordt pas geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Verkoper het geld daadwerkelijk heeft ontvangen. Een factuur zal door de Verkoper worden opgesteld en aan de Klant worden overhandigd bij de levering van de bestelde Producten.
 De Verkoper is niet verplicht om de bestelde Producten aan de Klant te leveren als de Klant niet de volledige prijs betaalt in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden. Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd wanneer de Verkoper de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft ontvangen.

 

Artikel 4: Bestellingen


 Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt. 
 De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten van de Klant bij het plaatsen van een bestelling.

 

Artikel 5: Betaling


 De Site valt onder het Belgisch recht en alle aangeboden Producten worden vanuit België verzonden. De facturen worden opgesteld in euro, met toepassing van de Belgische btw van 6% voor voedingsmiddelen en 21% voor verzend- en leveringskosten.
 De definitieve prijs is volledig betaalbaar in euro op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, via beveiligde betaling. De Klant is verplicht om de betalingswijze te kiezen.

 

Artikel 6: Levering


 Bestellingen geplaatst via de Site worden geleverd per pakketpost op het adres dat de Klant heeft opgegeven op de bestelbon (enkel in België).
 Behalve in bijzondere gevallen of wanneer een of meerdere Producten niet beschikbaar zijn, worden de bestellingen in één keer geleverd.
 De Verkoper verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de bestelde Producten binnen de 7 werkdagen na de bestelling van de Klant te leveren. Een leveringstermijn zal aan de Klant worden meegedeeld als indicatie in de bevestiging van de bestelling. Deze tijd komt overeen met de tijd die nodig is om de bestelling te verwerken, plus de verzendtijd.
 De verzending van de bestelling gebeurt op risico van de Klant. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering of schade die te wijten is aan een fout of een storing van de postdienst (staking, verlies van het pakket, transmissiefout). In dit geval kan geen terugbetaling worden geëist.
 Bij betaling per bankoverschrijving wordt de bestelling pas verwerkt na ontvangst van de volledige prijs. Bijgevolg beginnen de toepasselijke levertermijnen pas te lopen op de dag dat de betaling is ontvangen, en kunnen ze dus verschillen van de termijnen die bij het plaatsen van de bestelling worden vermeld.
 De Klant is verplicht om stappen te ondernemen om het pakket in ontvangst te nemen of, indien afwezig, om het pakket zo snel mogelijk af te halen op het aangegeven postkantoor.
 Als de Klant het pakket niet binnen 15 dagen afhaalt, wordt het automatisch teruggestuurd naar de Verkoper. In dit geval zal de Verkoper, gezien de bederfelijke aard van de Producten, niet verplicht zijn om het bedrag van de bestelling terug te betalen.

 

Artikel 7: Eigendomsoverdracht


 De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper aan de Klant gebeurt pas wanneer deze laatste de definitieve prijs volledig heeft betaald, ongeacht de leveringsdatum van de Producten in kwestie.
 De eigendomsoverdracht van een Product dat door de Klant voor een derde werd aangekocht, wordt niet aanvaard. Alleen de oorspronkelijke Klant van dit Product kan aanspraak maken op de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 8: Garantie & beperkte aansprakelijkheid


 De Verkoper garandeert de kwaliteit en versheid van zijn Producten op voorwaarde dat ze worden bewaard op een koele, droge plaats (tussen 15 en 18°C) uit de buurt van direct zonlicht.
 De vervaldatum staat vermeld op alle Producten van de Verkoper.
 De Verkoper vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat er geen garantie van versheid is in het geval dat de Producten worden geconsumeerd na de houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking, of in het geval dat de Producten worden bewaard in omstandigheden die niet voldoen aan de aanbevolen bewaarcondities.
 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de Producten, hun bewaring en hun gebruik.
 Elke garantie is uitgesloten in de volgende gevallen
 - een fout van de Klant bij de bestelling
 - onjuiste opslag van de Producten door de Klant,
 - vertraging in de levering of verslechtering te wijten aan een fout of een storing van de postdienst,
 - overmacht.
 De garantie van de Verkoper is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme of gebrekkige Producten, waarbij alle schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 Elke klacht over het geleverde Product (verpakking van het Product reeds geopend, levering niet conform de bestelling, ...) moet per e-mail aan de Verkoper gemeld worden binnen de 2 werkdagen na ontvangst van het Product.
De Klant moet bij de klacht een gedetailleerde beschrijving van het probleem voegen, eventueel vergezeld van foto's aan de hand waarvan de Verkoper het bestaan en de aard van het gestelde gebrek kan vaststellen.
 De Klant moet ook de niet-conforme of gebrekkige Producten terugsturen naar de Verkoper in hun originele verpakking en in de staat waarin ze werden ontvangen met het originele pakje binnen de 14 dagen na levering.
 Op voorwaarde dat de klacht van de Klant binnen de gestelde termijn aan de Verkoper wordt gemeld, verbindt de Verkoper zich ertoe om, naar keuze van de Klant, de niet-conforme of gebrekkige Producten terug te betalen of om te ruilen. De terugbetaling of omruiling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst door de Verkoper van de geretourneerde Producten door de Klant.
 Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard en wordt de bestelling niet vervangen of terugbetaald.
 De Verkoper vestigt in het bijzonder de aandacht van de Klant op de mogelijkheid van een allergische reactie op bepaalde ingrediënten die gebruikt worden bij de vervaardiging van zijn Producten (noten, hazelnoten, eieren, enz.).
 Klanten worden verzocht om, voordat zij hun bestelling afronden, de ingrediënten waaruit de Producten bestaan te controleren, zodat zij geen Product consumeren waarvoor zij allergisch zijn en zodat zij geen Producten sturen naar een ontvanger waarvoor zij allergisch zijn. Er vindt geen restitutie plaats op grond van de samenstelling van een Product.
 De volledige lijst van ingrediënten van elk Product staat vermeld op de Site van de Verkoper en op de verpakking van het Product. De belangrijkste allergenen die verantwoordelijk zijn voor de meest voorkomende voedselallergieën of intoleranties worden vetgedrukt weergegeven, in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving. Bijgevolg kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties.
  

Artikel 9: Overmacht


 De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract in geval van overmacht.
 Als gevallen van overmacht die de Verkoper ontslaan van zijn leveringsplicht worden beschouwd: oorlog, oproer, brand, overstroming, slechte weersomstandigheden, gedeeltelijke of volledige staking (met name van vervoermiddelen en transportdiensten), ongevallen, machinebreuk, onmogelijkheid tot bevoorrading en gebrek aan personeel.
 De Verkoper zal de Klant tijdig op de hoogte brengen als een van de bovengenoemde gevallen of gebeurtenissen zich voordoet."

 

Artikel 10: Geen herroepingsrecht


 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor overeenkomsten op afstand gesloten via de Site, gezien de aard van de bestelde Producten (d.w.z. bederfelijke waren), overeenkomstig artikel VI.53 van de Wet van 21 december 2013 en artikel 47 § 4 6° van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
 Bijgevolg zal de Verkoper geen enkele terugbetaling doen aan de Klant indien de Klant de bestelling zou annuleren vóór de levering.

 

Artikel 11: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


 De Klant wordt eraan herinnerd dat de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer hij via de Site een bestelling plaatst, noodzakelijk zijn voor de verwerking en levering van zijn bestelling, alsook voor het opstellen van de facturen. De Verkoper verbindt zich ertoe de door de Klant meegedeelde informatie niet door te geven aan derden, met uitzondering van de bedrijven die instaan voor de betaling en levering van de bestellingen.
 De computergegevens worden onder redelijke veiligheidsvoorwaarden opgeslagen op de server van de Verkoper. Ze gelden als bewijs tussen de partijen van het bestaan van de transactie, het voorwerp van de bestelling en de uitvoeringsvoorwaarden. Bestelbonnen en facturen worden elektronisch gearchiveerd op een duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.
 De persoonsgegevens van de Klant kunnen door de Verkoper worden gebruikt voor elektronische commerciële prospectie.
 In overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving heeft de Klant te allen tijde het recht om alle informatie die op hem betrekking heeft in te zien, te wijzigen, te corrigeren en tegen te spreken door per e-mail contact op te nemen met de Verkoper."

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom


 De inhoud van de Site is eigendom van de Verkoper en wordt beschermd door de Belgische en internationale wetten inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
 Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud zonder toestemming van de Verkoper is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.
 Bovendien behoudt de Verkoper alle intellectuele eigendomsrechten op de recepten, studies, tekeningen, modellen, foto's, enz. met betrekking tot de Producten. De Klant verbindt zich er dus toe om deze recepten, studies, tekeningen, modellen, foto's, enz. op geen enkele manier te reproduceren of te exploiteren.
 Bestellingen via de Site houden geen enkele overdracht of concessie van intellectuele eigendomsrechten in.

 

Artikel 13: Tegenwerpelijkheid van de algemene voorwaarden


 Elke bestelling via de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Ze regelen de volledige contractuele relatie tussen de Verkoper en de Klant. Geen enkele bestelling van de Klant zal worden aanvaard zonder dat de Klant vooraf heeft bevestigd, door het daartoe bestemde vakje aan te vinken bij de registratie van zijn bestelling, dat hij kennis heeft genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en ze zonder voorbehoud aanvaardt.
 Het feit dat de Klant deze algemene voorwaarden niet in zijn/haar moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem/haar geenszins van de toepassing ervan.
 De algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn steeds deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling.
 De Verkoper kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, mits publicatie van deze wijzigingen op de Site. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op transacties die later worden afgesloten. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig na te gaan of de algemene verkoopsvoorwaarden gewijzigd zijn.
 De Klant kan deze algemene voorwaarden opslaan of kopiëren en ze op elk moment raadplegen op de Site, op voorwaarde dat ze niet gewijzigd worden.

 

Artikel 14: Gedeeltelijke ongeldigheid


 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt bij toepassing van een wet, voorschrift of na een onherroepelijke uitspraak van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht


 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 De Verkoper zal trachten elk geschil in der minne te schikken. Indien binnen de drie maanden geen akkoord wordt bereikt, kan de Klant zich wenden tot de bevoegde rechtbanken.
 Geschillen met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging en gevolgen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen.

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken